Kiểm tra/Kích hoạt bảo hành điện tử

Kích hoạt bảo hành điện tử là quyền lợi của khách hàng. Do vậy sau quý khách hàng nên kích hoạt bảo hành điện tử để được bảo hành.

Lưu ý: Sản phẩm trong 5 ngày mua mà không kích hoạt bảo hành điện tử chúng tôi không chịu trách nghiệm bảo hành.